04 January 2019
 

sVVsVLi xqs˳NRPV \lLis xmsLiR Lji ¿[R s˳WsVcsWspLRiV xms ¿[LiVVLiyLRiV.

---

sVVsVLi xqs˳NRPV \lLis xmsLiR Lji ¿[R s˳WsVcsWspLRiV xms ¿[LiVVLiyLRiV.

---

105 N][ LRiWFyRV sVgS ¿N`PsV sVVsVLi @jNSLRiVNRPV @LiR[aSLRiV

---

sVVsVLi ssR xqsLiZOP[QsV xmsRNS yLRiV][ sVVتsVV sVVRLiyLRiV.

---

ARVs sWزRVRW C FyNRPV ss xmsRQORPQLigS 5s[ sVLijNTP, xmsL][ORPQLigS ORPQsVLijNTP DFyj @sNSaSV sryRVs sVVsVLi @yLRiV. FssV AL`i ][ IxmsRLi ¿[xqsVNRPVs FLRiVsV 2xqsLi.LS][ xmspLji ¿[RWs sVVsVLi xqsWLiyLRiV

---

s˳WsVcsWspLRiV NSLRiNRPsVLi[ LSxtsQ sVVsVLi yLS RLiR؇V yRVVRV sVV @jgS Fy܃yLRiV.

---

Last Seven Days Photographs