Information and Public Relations Department,Andhra Pradesh,India

Sri N.Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister

Sri N. Chandrababu Naidu

Hon'ble Chief Minister
Govt of Andhra Pradesh

    Andhra Pradesh at Glance
      History
      Basic Data
      AP Facts & Figures
      Budget
    Dept. of I & PR
      About us
      Information Center, New Delhi
      Right to Information Act
      I&PR Dept Budget for 2014-15
      Media Relations
      Accreditation to Media
      Facilities to Journalists
      News Agencies
      Application forms
   
Advertisements
      Print Media
      Electronic Media
      Advt.Request/Advt.Status
   
Publications
      Booklets
      Adhoc Publications
   
Audio & Video
      Audio Clips
      Video Clips
      Public Address System
   
APFTvTDC
      About Us
      RTI
      Film Awardees 2011
      Nandi Theatre Awards 2012
      Nandi Awards
      Production of Documentaries & News Reels
westgodavari
HUDHUD CYCLONE ASSISTANCE

Janmabhoomi Songs >>More Photos

  Releases.                   .Archives

Telugu Releases
„s²R…xmsƒ«sNRPÌýÁV ª«sVLi²R…ÌÁLi ÀdÁNRPÌÁgRiVLjiNTP úgSª«sVLi F~ÌÁLiÍÜ[ ËÜ[LRiV ®ªs[xqsWò ª«sVLRißÓáLiÀÁƒ«s ªyLji NRPVÈÁVLi‡Á xqs˳ÏÁVùÌÁƒ«sV aRPVúNRPªyLRiLi LSxtísQû xqsª«sW¿yLRi F¢LRi xqsLi‡ÁLiµ³yÌÁ aSÅÁ ª«sVLiú¼½ ²y. xmsÛÍýÁ LRixmnsVVƒy´R…lLi²ïT… xmsLSª«sVLji+Li¿yLRiV.
F¡ÌÁª«sLRiLi úFyÛÇÁNíRPV ¬sLSøßá xmsƒ«sVÍýÜ[, ¬sLS*zqs»R½VÌÁNRPV xmsoƒ«sLSªyxqs FyùZNP[ÒÁ @ª«sVÍýÜ[ @µ³j…NSLRiVÌÁV ¬sÇØLiVV¼d½gS ¬sxqsöQORPQFy»R½LigS FyLRiµR…LRi+NRPLigS ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLi¿yÌÁ¬s LSxtísQû ¬dsÉÓÁFyLRiVµR…ÌÁ aSÆØ ª«sVLiú¼½ $ ®µ…[„s®ƒs[¬s Dª«sWª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiLSª«so @ƒyõLRiV.
»R½VFnyƒ«sV úxms˳تy¬sõ gRiVLjiòLi¿yLi ryµ³R…ùQ\®ªsVƒ«sLi»R½gS ry¸R…VLi ¿Á[}qsLiµR…VNRPV úxms¸R…V»R½õQryòLi ZNP[LiúµR… x¤¦Ü[ª±sVaSÅÁ xqsLi¸R…VVNRPò NSLRiùµR…Lji+ FyhRiN`P
»R½VFnyƒ«sV úxms˳تy¬sõ gRiVLjiòLi¿yLi ryµ³R…ùQ\®ªsVƒ«sLi»R½gS ry¸R…VLi ¿Á[}qsLiµR…VNRPV úxms¸R…V»R½õQryòLi ZNP[LiúµR… x¤¦Ü[ª±sVaSÅÁ xqsLi¸R…VVNRPò NSLRiùµR…Lji+ FyhRiN`P
NRPxtísQxms²T… BxtísQLi»][ ¿RÁµj…„s Dƒ«sõ»R½ bPÅÁLSÌÁƒ«sV @µ³j…L][z¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s LSxtísQû xqsª«sW¿yLRi F¢LRi xqsLi‡ÁLiµ³yÌÁ aSÅÁ ª«sVLiú¼½ ²y. xmsÛÍýÁ LRixmnsVVƒy´R…lLi²ïT…, LSxtísQû ¿Á[®ƒs[»R½, ÕÁzqs xqsLiZOP[Qª«sVLi, Fs\ZNPQQ=ÇÞ aSÅÁ ª«sVLiú¼½ N]ÌýÁV LRi„dsLiúµR… xqsLi¸R…VVNRPòLigS @ƒyõLRiV.
F¡ÌÁª«sLRiLi úFyÛÇÁNíRPV ¬sLSøßá úFyLi»y¬sõ aRPVúNRPªyLRiLi LSxtísQû ¬dsÉÓÁFyLRiVµR…ÌÁ aSÆØ ª«sVLiú¼½ $ ®µ…[„s®ƒs[¬s Dª«sWª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiLSª«so xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV.
ÕÁzqsÌÁ xqsLiZOP[Qª«sW¬sNTP, @Õ³Áª«sXµôj…NTP ¬sLRiLi»R½LRiLi FyÈÁVxms²R…V»yª«sV¬s LSxtísQû xqsª«sW¿yLRi F¢LRi xqsLi‡ÁLiµ³yÌÁV, HÉÓÁ, \®ªsVƒyLjiÉÔÁ xqsLiZOP[Qª«sVÌÁ aSÆت«sVLiú¼½ ²y.xmsÛÍýÁ LRixmnsVVƒy´R…lLi²ïT…, ÕÁ zqs xqsLiZOP[Qª«sVaSÅÁ ª«sVLiú¼½ N]ÌýÁV LRi„dsLiúµR… xqsLi¸R…VVNRPòiLigS @ƒyõLRiV.
‡ÁÌÁ{¤¦¦¦ƒ«sª«sLæSÌÁ AaSÇÜ[ù¼½ ª«sV¥¦¦¦»yø ÇÜ[ù¼½LSª«so xmspÛÍÁ[M ª«sVLiú»R½VÌÁV ZNP .LRi„dsLiúµR…, ²y.xmsÛÍýÁ LRixmnsVVƒy´R…lLi²ïT…
Fs²T…Fs£qsHzqs, „sÇÁ¸R…Vªy²R… c LSxtísQûLiÍÜ[¬s 13 ÑÁÍýØÌÁ \®ªsµR…ùAL][gRiùaSÅÁ @´j…NSLRiVÌÁ F¡xqísVÌÁ ˳ÏÁLjiò¬s {qs¬s¸R…WLjiÉÓÁ NSNRPVLi²y úxms¼½Ë³ÏÁƒ«sV ª«sWú»R½®ªs[V @´yLRiLigS ¿Á[¸R…V²R…LiiÇÁLjigjiLiµR…¬s LSxtísQû \®ªsµR…ù, AL][gRiùaSÅÁ ª«sVLiú¼½ úbdP NS„sV®ƒs[¬s $¬sªyxqsV úxms¼½NS„sÛÍÁ[ÅÁLRiVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV.
Fs²T…Fs£qsHzqs, „sÇÁ¸R…Vªy²R… c 13 ÑÁÍýØÌÁ \®ªsµR…ù AL][gRiùaSÆØ´j…NSLRiVÌÁ ILjiFsLiÛÉÁ[xtsQƒ±s NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ FyÍæ܃«sõ ª«sVLiú¼½ $ NS„sV®ƒs[¬s$¬sªy£qs

>> ª«sVLj¬sõ LjiÖdÁÇÞÌÁV

English Releases
Japan tour – Day 5 report : Meeting 7 – Toshiba & Softbank
Japan tour – Day 5 report : Meeting 6 – Uniqlo – Japan’s biggest retail chain
Japan tour – Day 5 report : Meeting 5 - Seminar on Investment opportunities in AP in association with JETRO and JIBCC
Japan tour – Day 5 report : Meeting 4 – MoU signing with METI, NEDO & Kobelco
Japan tour – Day 5 report : Meeting 3 – Hitachi Group
Japan tour – Day 5 report : Meeting 2 – Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
Japan tour – Day 5 report:Meeting 1 – ISEKI & Co.
AP CM meets Japan PM

>> more releases

 

Sri Palle Raghunatha Reddy ,  Hon'ble Minister of I & PR

Sri Palle Raghunatha Reddy

Hon'ble Minister for I & PR
Govt of Andhra Pradesh

Andhra   Pradesh   Monthly 

Profile

      Governor
     Council of Ministers
     MLCs
     MLAs
      Members of  Parliament

Important Links

President's Office

Prime Minister's Office

Governor's Office

AP Legislative Assembly

AP Legislative Council

Media Online

E-Services

Other Links

 
 
No of hits since 13-05-2010 : Hits as on Today
Last Updated on 27-11-2014 at 15:19 hrs
Disclaimer :This site is best viewed with a screen resolution of 800x600 pixels with small font.
Site designed, developed and hosted by National Informatics Centre, contents provided by
 Dept. of I & PR, Govt. Of Andhra Pradesh
  Samachar Bhavan, AC Guards, Hyderabad- 500 028