Information and Public Relations Department,Andhra Pradesh,India

Sri N.Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister

Sri N. Chandrababu Naidu

Hon'ble Chief Minister
Govt of Andhra Pradesh

    Andhra Pradesh at Glance
      History
      Basic Data
      AP Facts & Figures
      Budget
    Dept. of I & PR
      About us
      Information Center, New Delhi
      Right to Information Act
      I&PR Dept Budget for 2014-15
      Media Relations
      Accreditation to Media
      Facilities to Journalists
      News Agencies
      Application forms
   
Advertisements
      Print Media
      Electronic Media
      Advt.Request/Advt.Status
   
Publications
      Booklets
      Adhoc Publications
   
Audio & Video
      Audio Clips
      Video Clips
      Public Address System
   
APFTvTDC
      About Us
      RTI
      Film Awardees 2011
      Nandi Theatre Awards 2012
      Nandi Awards
      Production of Documentaries & News Reels
--
HUDHUD CYCLONE ASSISTANCE

Janmabhoomi Songs >>More Photos

  Releases.                   .Archives

Telugu Releases
¸R…VVµôðR…úFy¼½xmsµj…NRPƒ«s „sµR…Vù»`½ xmsoƒ«sLRiVµôðR…LRißá »R½VFnyƒ±s Bƒ±s¿³yLêji ª«sVLiú¼½ xmsÛÍýÁ LRixtsvƒyµ³R… lLi²ïT…
ªyNRP¼½xmsöƒ«sV xqsLiµR…Lji+LiÀÁ, ËØßØxqsLi¿yú}msÌÁV²R…V Ëص³j…»R½ NRPVÈÁVLiËØÌÁƒ«sV xmsLSª«sVLji+LiÀÁƒ«s zqs.FsLi.
Fs²T….¸R…V£qsHzqsc„sÇÁ¸R…Vªy²R… c x¤¦¦¦§µ`… x¤¦¦¦§µ`… »R½VFnyƒ«sVƒ«sV ˳صj…»R½VÌÁƒ«sV AµR…VN]®ƒs[LiµR…VNRPV \lLi»R½V xqsµR…xqsV= ryOTPQgS ˳ØLki Fs»R½Vòƒ«s „sLSÎØÌÁV ®ªsÌýÁV®ªs»yòLiVV.
DFyö²R… N]»R½òxmsÖýÁ ª«sVLi²R…ÌÁLi, ªyNRP¼½xmsö ËØßØxqsLi¿y ú}msÌÁV²R…V µR…VLçRiÈÁƒ«sÍÜ[ ¿RÁ¬sF¡LiVVƒ«s ª«sùNRPVòÌÁ NRPVÈÁVLiËØÌÁƒ«sV @¬sõ „sµ³yÍØ AµR…VNRPVLiÉت«sV¬s LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ Fsƒ±s.¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV.
»R½ƒ«s »R½Vµj… EzmsLji Dƒ«sõLi»R½ª«sLRiNRPV \lLi»R½VÌÁV, ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ xqsLiZOP[Qª«sW¬sNTP NRPÈíÁV‡Á²T… DLiÉ؃«s¬s, ªyLji¬s @¬sõ„sµ³yÌÁVgS ª«sVVLiµR…VNRPV ¼d½xqsVNRPV®ªsÎýÏÁ²R…®ªs[V »R½ƒ«s ®µ³…[ù¸R…Vª«sV¬s LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ $ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁVƒy¸R…VV²R…V @ƒyõLRiV.
LSxtísQûLiÍÜ[¬s ª«sVz¤¦¦¦ÎØ ryµ³j…NSLRi»R½NRPV 8 ®ªs[ÌÁ N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁV xqs¥¦¦¦¸R…VLi ¿Á[ryòª«sVƒ«sõ úxms˳ÏÁV»R½*Li »R½ª«sV®µ…[ƒ«s¬s LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ $ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁVƒy¸R…VV²R…V @ƒyõLRiV.
Fs²T…Fs£qsHzqs, „sÇÁ¸R…Vªy²R… c »R½ƒ«s »R½Vµj… EzmsLji Dƒ«sõLi»R½ª«sLRiNRPV \lLi»R½VÌÁV, ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ xqsLiZOP[Qª«sW¬sNTP NRPÈíÁV‡Á²T… DLiÉ؃«s¬s, ªyLji¬s @¬sõ„sµ³yÌÁVgS ª«sVVLiµR…VNRPV ¼d½xqsVNRPV®ªsÎýÏÁ²R…®ªs[V »R½ƒ«s ®µ³…[ù¸R…Vª«sV¬s LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ $ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁVƒy¸R…VV²R…V @ƒyõLRiV
Fs²T…Fs£qsHzqs, „sÇÁ¸R…Vªy²R… c úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[®ƒs[ úxmszqsµôj…gSLiÀÁƒ«s ILig][ÌÁV Çؼ½ gji»R½òÌÁƒ«sV xmsLjiLRiOTPQLi¿RÁVN][ª«sÌÁzqsƒ«s ˳صR…ù»R½ ª«sVƒ«s\|ms ª«soLiµR…¬s, @LiµR…VNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s ALôðjiNRP, ryLiZNP[¼½NRP xmsLjiÇì؃y¬sõ @Liµj…Li¿Á[LiµR…VNRPV úxms˳ÏÁV»R½*Li zqsµôR…LigS ª«soLiµR…¬s ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ $ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V
»R½VFnyƒ±s Ëص³j…»R½VÌÁNRPV NRPWLRigS¸R…VÌÁƒ«sV xmsLizmsßÔá ¿Á[zqsƒ«s ª«sVLiú¼½ xmsÛÍýÁ
GÌÁWLRiVÍÜ[ xmsÌÁVgRiV, FyLRixmsÉíÓÁ úaRPª«sVµyƒ«sLi ¿Á[zqsƒ«s LSxtísQû gRiƒ«sVÌÁV {qsòQû bPaRPV xqsLiZOP[Qª«sV aSÆØ ª«sVLiú¼½ $ª«sV¼½ {ms»R½ÌÁ xqsVÇØ»R½ƒ«sV xmsÈíÁßá úxmsÇÁÌÁV @Õ³Áƒ«sLiµj…Li¿yLRiV.

>> ª«sVLj¬sõ LjiÖdÁÇÞÌÁV

English Releases
Andhra Pradesh Chief Minister has asked the mining department to come up with formula to pay DWCRA women for sand mining and sale. This would help the government in its poverty alleviation efforts, he said.

>> more releases

 

Sri Palle Raghunatha Reddy ,  Hon'ble Minister of I & PR

Sri Palle Raghunatha Reddy

Hon'ble Minister for I & PR
Govt of Andhra Pradesh

Andhra   Pradesh   Monthly 

Profile

      Governor
     Council of Ministers
     MLCs
     MLAs
      Members of  Parliament

Important Links

President's Office

Prime Minister's Office

Governor's Office

AP Legislative Assembly

AP Legislative Council

Media Online

E-Services

Other Links

 
 
No of hits since 13-05-2010 : Hits as on Today
Last Updated on 27-09-2014 at 20:44 hrs
Disclaimer :This site is best viewed with a screen resolution of 800x600 pixels with small font.
Site designed, developed and hosted by National Informatics Centre, contents provided by
 Dept. of I & PR, Govt. Of Andhra Pradesh
  Samachar Bhavan, AC Guards, Hyderabad- 500 028