Information and Public Relations Department,Andhra Pradesh,India

Sri Nallari Kiran Kumar Reddy, Hon'ble Chief Minister

Sri N. Chandrababu Naidu

Hon'ble Chief Minister
Govt of Andhra Pradesh

    Andhra Pradesh at Glance
      History
      Basic Data
      AP Facts & Figures
      Budget
    Dept. of I & PR
      About us
      Information Center, New Delhi
      Right to Information Act
      I&PR Dept Budget for 2012-13
      Media Relations
      Accreditation to Media
      Facilities to Journalists
      News Agencies
      Application forms
   
Advertisements
      Print Media
      Electronic Media
      OutDoor Media
      Advt.Request/Advt.Status
   
Publications
      Booklets
      Adhoc Publications
   
Audio & Video
      Audio Clips
      Video Clips
      Public Address System
   
APFTvTDC
      About Us
      RTI
      Film Awardees 2011
      Nandi Theatre Awards 2012
      Nandi Awards
      Production Guidelines
GOVERNOR HOSTED IFTAR PARTY RAJ BHAVAN ON 23-07-2014.SRI CHANDRABABU NAIDU, CHIEF MINISTER OF AP AND OTHER LEADERS PARTICIPATED.
 

>>More Photos

Names Mismacth Report reg. UttarakhandNew

  Releases.                   .Archives

Telugu Releases
@ª«ssgRi²ïR… @|qsLiÕdýÁ s¹¸…WÇÁNRPª«sLæRiLi @Õ³Áª«sXµôj… xqs„dsVOSQ xqsª«sW®ªs[aRPLiÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV $ ¸R…VLi.LRixmnsVVƒ«sLiµR…ƒ«sLSª«so @µ³R…ùQORPQ»R½ƒ«s Dxmsxqs˳Øxms¼½ $ ª«sVLi²R…ÖÁ ‡ÁVµôR…úxmsryµ`…»][ NRPÌÁzqs sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV.
@µ³j…NSLRiVÌÁV, úxmsÇØúxms¼½sµ³R…VÌÁV NRPÌÁzqs xqsª«sVƒ«s*¸R…VLi»][ xmss¿Á[}qsò @µR…V÷»R½\®ªsVƒ«s @Õ³Áª«sXµôj… ryµR…ùª«sVª«so»R½VLiµR…s LSxtísQû aSxqsƒ«sxqsË³Ø Dxms xqs˳Øxms¼½ $ ª«sVLi²R…ÖÁ ‡ÁVµôR…úxmsryµ`… @ƒyõLRiV.
ANTP„ds²R…V ËØßØxqsLi¿y ú}msÌÁVÎýÏÁ xqsLixmnsVÈÁƒ«s\|ms xmspLjiò rôðyLiVV µR…LSùxmsoò ¿Á[¸R…WÌÁ¬s úxmsª«sWµR… Ëص³j…»R½VÌÁNRPV xqs»R½*LRi xqs¥¦¦¦¸R…V xmsoƒ«sLSªyxqs NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁ¬s LSxtísQû bPaRPV xqsLiZOP[Qª«sV aSÆØ ª«sVLiú¼½ $ª«sV¼½ {ms»R½ÌÁ xqsVÇØ»R½ ÑÁÍýØ ¸R…VLiú»yLigS¬sõ A®µ…[bPLi¿yLRiV.
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P xmsLSùÈÁNR LRiLigRi @Õ³Áª«sXµôðj… xqsLixqós Aµ³R…*LRiùLiÍÜ[ 42.42 N][ÈýÁ LRiWFy¸R…VÌÁ ª«sù¸R…VLi»][ @ƒ«sLi»R½xmsoLRiª«sVV ®ªsVgS xmsLSùÈÁNRP LRiLigRi aRPLiNRPVróyxmsƒ«sÌÁNRPV ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V ¿Á[»R½VÌÁ „dsVµR…VgS xmsÌÁV @Õ³Áª«sXµôðj… xmsƒ«sVÌÁNRPV $NSLRiLi ¿RÁVÉíØLRiV.
xmsoÈíÁxmsLjiò¬s úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[®ƒs[ ª«sVLiÀÁ zqsöLji¿RÁVª«sÍÞ |qsLiÈÁL` gS »R½¸R…WLRiV ¿Á[}qs Ëص³R…ù»R½ ª«sW úxms˳ÏÁV»R½*Li ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVLiµR…¬s ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V }msL]äƒyõLRiV.
lLiLi²R…V L][ÇÁÙÌÁ ÑÁÍýØ xmsLRiùÈÁƒ«sÍÜ[ ˳ØgRiLigS ®ªsVVµR…ÉÓÁ L][\ÛÇÁƒ«s gRiVLRiVªyLRiLi DµR…¸R…VLi xmsoÈíÁxmsLjiòNTP ª«sÀÁ胫s LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V DµR…¸R…VLi 11 gRiLiÈÁÌÁNRPV xmsoÈíÁxmsLjiò xqs»R½ùryLiVVËØËØ AúaRPª«sVLiÍÜ[ ryLiVV NRPVÌÁ*Li»`½ ¥¦¦¦ÌÁVNRPV ¿Á[LRiVNRPVƒyõLRiV.
lLiLi²R…V L][ÇÁÙÌÁ ÑÁÍýØ xmsLRiùÈÁƒ«sÍÜ[ ˳ØgRiLigS ®ªsVVµR…ÉÓÁ L][\ÛÇÁƒ«s gRiVLRiVªyLRiLi DµR…¸R…VLi xmsoÈíÁxmsLjiòNTP ª«sÀÁ胫s LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V DµR…¸R…VLi 11 gRiLiÈÁÌÁNRPV xmsoÈíÁxmsLjiò xqs»R½ùryLiVVËØËØ AúaRPª«sVLiÍÜ[ ryLiVV NRPVÌÁ*Li»`½ ¥¦¦¦ÌÁVNRPV ¿Á[LRiVNRPVƒyõLRiV.
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P LSxtísQûLiÍÜ[ úxms¼½ ªyLRiLi IN]äNRPä ÑÁÍýØÍÜ[ lLiLi²R…V L][ÇÁÙÌÁ xmsLRiùÈÁƒ«s NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ˳ØgRiLigS ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V gRiVLRiVªyLRiLi DµR…¸R…VLi 10.25 gRiLiÈÁÌÁNRPV xmsoÈíÁxmsLjiò „sª«sWƒyúaRP¸R…W¬sNTP ¿Á[LRiVNRPVƒyõLRiV.
ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P LSxtísQûLiÍÜ[ úxms¼½ ªyLRiLi IN]äNRPä ÑÁÍýØÍÜ[ lLiLi²R…V L][ÇÁÙÌÁ xmsLRiùÈÁƒ«s NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ˳ØgRiLigS ALiúµ³R…úxms®µ…[a`P LSxtísQû ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ƒyLS ¿RÁLiúµR…Ë؇ÁV ƒy¸R…VV²R…V gRiVLRiVªyLRiLi DµR…¸R…VLi 10.25 gRiLiÈÁÌÁNRPV xmsoÈíÁxmsLjiò „sª«sWƒyúaRP¸R…W¬sNTP ¿Á[LRiVNRPVƒyõLRiV.

>> ª«sVLj¬sõ LjiÖdÁÇÞÌÁV

English Releases
Chief Minister Sri N.Chandrababu Naidu has directed the officials to submit a detailed action plan to reduce Infant Mortality and Maternal Mortality rates among children and women in the state and reduce Mal nutrition among women and children. The Chief Minister reviewed with officials of Women and Child Welfare Department at his office on Tuesday on various programmes and schemes implemented for women and children in the state.

>> more releases

 
Mrs D.K. Aruna,  Hon'ble Minister of I & PR
Sri Palle Raghunatha Reddy

Hon'ble Minister for I & PR
Govt of Andhra Pradesh

Andhra   Pradesh   Monthly 

Profile

      Governor
     Council of Ministers
     MLCs
     MLAs
      Members of  Parliament

Important Links

President's Office

Prime Minister's Office

Governor's Office

AP Legislative Assembly

AP Legislative Council

Media Online

E-Services

Other Links

 
 
No of hits since 13-05-2010 : Hits as on Today
Last Updated on 06-07-2014 at 18:39 hrs
Disclaimer :This site is best viewed with a screen resolution of 800x600 pixels with small font.
Site designed, developed and hosted by National Informatics Centre, contents provided by
 Dept. of I & PR, Govt. Of Andhra Pradesh
  Samachar Bhavan, AC Guards, Hyderabad- 500 028