Information and Public Relations Department,Andhra Pradesh,India

Sri N.Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister

Sri N. Chandrababu Naidu

Hon'ble Chief Minister
Govt of Andhra Pradesh

    Andhra Pradesh at Glance
      History
      Basic Data
      AP Facts & Figures
      Budget
    Dept. of I & PR
      About us
      Information Center, New Delhi
      Right to Information Act
      I&PR Dept Budget for 2012-13
      Media Relations
      Accreditation to Media
      Facilities to Journalists
      News Agencies
      Application forms
   
Advertisements
      Print Media
      Electronic Media
      Advt.Request/Advt.Status
   
Publications
      Booklets
      Adhoc Publications
   
Audio & Video
      Audio Clips
      Video Clips
      Public Address System
   
APFTvTDC
      About Us
      RTI
      Film Awardees 2011
      Nandi Theatre Awards 2012
      Nandi Awards
      Production of Documentaries & News Reels
Sri Mr. E. Sreedharan, Delhi Metro Met Sri N. Chandrababu Naidu, Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh on 01-09-2014 at Assembly.
 

>>More Photos

  Releases.                   .Archives

Telugu Releases
ALiúµ³R… úxms®µ…[a`P LSxtísQûLiÍÜ[ xmsLSùÈÁNRP LRiLigS¬sNTP DÇÁ*ÌÁ ˳ÏÁ„sxtsQù»R½Vò DLiµR…¬s, @LiµR…VZNP[ LSxtísQû úxms˳ÏÁV»R½*Li xmsLSùÈÁNRP LRiLigRiª«sVV @Õ³Áª«sXµôj…NTP NRPXztsQ ¿Á[r¡òLiµR…¬s LSxtísQû ALójiNRP,ii úxmsßØ×ÁNRP, NRPª«sVL<ji¸R…VÍÞ ÉØZNP=£qs ª«sVLji¸R…VV aSxqsƒ«sxqs˳ÏÁù ª«sùª«sxqs¥¦¦¦LSÌÁ aSÅÁª«sW»R½VùÌÁV ¸R…VVƒ«sª«sVÌÁ LSª«sVNRPXxtñsv²R…V ¾»½ÖÁFyLRiV.
úxmsª«sVVÅÁ ÀÁú»R½ NRPÎØNSLRiV²R…V, µR…LRi+NRPV²R…V ËØxmso ª«sVLRißáLi LSxtísQû úxmsÇÁÌÁZNP[ NSNRP úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[¬s ¾»½ÌÁVgRiV ªyLRiLiµR…LjiNTP ¼d½LRi¬s ÍÜ[ÈÁ¬s LSxtísQû xqsª«sW¿yLRi, \®ªsVƒyLíki, HÉÓÁ, ¾»½ÌÁVgRiV ˳ØxtsQ, xqsLixqsäQX¼½ aSÆت«sW»R½VùÌÁV xmsÛÍýÁ LRixmnsVVƒyµ³R…lLi²ïT… @ƒyõLRiV

>> ª«sVLj¬sõ LjiÖdÁÇÞÌÁV

English Releases
Andhra Pradesh Chief Minister Sri. N Chandrababu Naidu has instructed irrigation department officials to prepare an action plan to make the state drought-proof.

>> more releases

 

Sri Palle Raghunatha Reddy ,  Hon'ble Minister of I & PR

Sri Palle Raghunatha Reddy

Hon'ble Minister for I & PR
Govt of Andhra Pradesh

Andhra   Pradesh   Monthly 

Profile

      Governor
     Council of Ministers
     MLCs
     MLAs
      Members of  Parliament

Important Links

President's Office

Prime Minister's Office

Governor's Office

AP Legislative Assembly

AP Legislative Council

Media Online

E-Services

Other Links

 
 
No of hits since 13-05-2010 : Hits as on Today
Last Updated on 30-08-2014 at 19:22 hrs
Disclaimer :This site is best viewed with a screen resolution of 800x600 pixels with small font.
Site designed, developed and hosted by National Informatics Centre, contents provided by
 Dept. of I & PR, Govt. Of Andhra Pradesh
  Samachar Bhavan, AC Guards, Hyderabad- 500 028